medyum murat

yeterki istemesini bil..

borçtan kurtulma duası

Gece sabaha karşı kalkıp abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç (3) defa Yâsîn sûresini okur ve buna yedi gece devam ederseniz Allah c.c. izniyle borçlarınızdan kurtulursunuz..
7 gun oruç tutulacak ıftar ve ıftardan sonra 7 gun boyunca canlı ve canlıdan cıkan seyler yenmıyecek et tavuk sut sutten yapılanlar yumurta gıbı……oruçlu olarak her gun 700 kere ın sırah suresı okunacak her 100 ınsırah suresınden sonra asagıdakı duada 10 kere okunack toplam 700 ınsırah 70 tanede duası okunmus olacak…………………………………….

besmele Elem neşrah leke sadrake ya men şeraha sadra ibadihil arifin Ve zale gumume evliyai ves salihıyn Bi letaifi ra feti ve rahmeti ve envaı lutfihi ve asnafi cudih İnşrah sadrihi lutfike ve ezil gammi bi cudike ya dafial gumum Ve vedana anke vizrak Ellezi enkada zahrak Ve men vezire lehu ve la şerike lehu ve la mesile lehu ve nezirya lehu ya men hüve taheral lacine ve melceer racin Da anni kema ve enkade zahri ve dıyka sadri bi hürmeti men vedaat anhü ve an kesirin min ehibbaike ve ahbabike fil alam Ve rafana leke zikrik ya men rafea zikri habibihil ekram İrfa zikri ve kadri beyne ibadike vel halaiki ecmeiyn Fe inne meal usri yusra Ya müyessira külli asirin seyyir aleyye külli asirin verfa anni külle müdıykın ve ferric anni külle şiddetin ve kürbetin vec alni fi yüsrin ve yesarin veyessir li nef il ahyari ebrari vahfizni an şerri cemı ıl eşrari verzukni kema razakte ıbadikel merhuminel merzukıyne bi hürmeti habibikel muhtar Fe iza faragte fensab ve ila rabbike fergab Ya men ileyhi rahbetenir ragıbine ve hüve münteha matlebit talibin urzikni matlebi veyessir li rızkıy Esteıynü bihi ila taatike ve ibadike ve sülukı sebıli ma rifetike vestagni bihi ammen sivake bi hakkı hazihis suratil azıym Ve men enzelteha aleyhi habibikel ekrame muhammeden seyyidel alemi sallellahü teala aleyhi ve selleme vagnini gınen la ehafü meahu fakran kema agneytehu bike an gayrike ve cealtehu daimen fi firdevs inayetike ve adni lutfike ve himayetike ve celisi hadıyratı kudsike ve riayetike me munen bi emani darris selam ve hıfzıke ve himayetike mekfil meunete makdıl hacete aleyhi efdalü salevatike ve ezka tehıyyatike ve ala alihi ve ashabihi ecmeiyn adede ma fis semavati vel ardı b i elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıymBu ayetler Vakia suresi ve Vakia suresinin rızık duasıyla beraber okunduğunda mutlaka hayırlı sonuçlar alınmasına vesiledir…

Aynı şekilde ister her namazın akabinde 1-3-5-7 defa okunur ister sabah ve akşam 19 defa cünnetül esmalarla beraber okunursa fakirlik ve ataletten kurtulur ve rızıkta bolluk ferahlık yaşatır. Bu ayetleri okumaya devam edenler asla fakirlik ve rızık darlığı görmezler.

Bismillahirrahmanirrahim vesallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi

vesahbihi ecmain bismillahi an yemini bismillahi an şimali bismillahi halfi

bismillahi emami bismillahi fevki bismillahi ikteneftü vefi hırzihil hasini

dehaltü vebihısnihil meni-i ihtecebtü vebiesmaihil hüsna teserbeltü vebi

sırrı envari ismihil celili tereddeytü vebikuvveti imdadi esrari ismihil

kaviyyil kahhar alevtü vegalebtü a’da-i minel cinni vel-insi vesa-iril

mahlukiyne vahtecebtü vekahartü ventasartü vebicelali beha-i sena-i

ismihil azimil a’zam ihtecebtü vetemessektü vebihafiyyi lutfihil hasenil

cemili te-allaktü vebirüknihil kaviyyi iltece’tü vestenettü sübhanehü

vebihamdihi leyse kemislihi şey-ün vehüvessemiul basir fettahun alimün

basitun mu-izzün cevadün kerimün aliyyün azimün allahümme inni es –

elüke bilkelimatittammati vel esma-il muazzamati vel-ahrufinnuraniyyati

velkütübil münzileti vel ayatil beyyinati bima varethül süradikatü arşikel

azim minel heybeti velcelali velkudreti vel azameti vebima evda’te fil

hurufi vel-esma-i minel havvasi vel esrari bil hazratişşerifetil mutahherati

vessalavatil hamsi vettisalil esrari verrahmeti lilhavvasi min ibadike ve-es-

elüke ya rabbi bima deake bihi enbiya-üke verusulüke vebima yüsebbihuke

veyümeccidüke hamelete arşike velmukarrabune min mela-iketike entec-

aleni muhassanen mahfuzan min külli adüvvin minel cinni vel-insi vesa-iril

avalimi ma alimtü minha vema lem a’lem ve-edhılni fi sırrı imdadi envari

haza-ini hırzikel azizil meni-i mahcuben min külli su-in magmusen fi

bahrin min nuri heybetike mü-eyyiden minke biruhin vekün allahümme li veliyyen venasiran vekefilen vevekilen vehasiben vehafizan birahmetike

vefadlike vemennike vetavlike vec-al cemi-a mahlukatike tav-a yedi

maliken ezimmete kulubihim mahbuben indehüm magzuzen mükramen

müheben la ya’sune emri vela enalü minhüm mekruhen ebeden ma’sumen

min ezahüm bişiddetil muhabbeti vel-ülfeti velmeveddeti vec-alni fi zalike

kariben min hazretikeş şerifeti mütemessiken bişşeri-ati mütelakkiyen lil-

ulumi velhikmetilleti takzifüha fi kalbi min feyzi envarike vahfazni

allahümme minel ucbi velkibri verriya-i vennifaki veşşirkil hafiyyi

vetahhirni mineddenesi vezzellati vel-uyubil batıneti vezzahireti vec-alni

eminen min azabil kabri vefitnetihi vec-al hayati fi ta-atike vefehhimni fi

ilmikelledünni ve ashibni bi-ibadikessalihiyn vel-ebdali vessıddıkiyn vec-

alni minhüm birahmetike ya erhamerrahimiyn allahümme ve afini min külli

beliyyetin veneccini min külli helketin vela tec-alni minel gafiliyn ve eskini

kasen raviyen min şerabi muhabbetike vela tec-alni minel kanitiyn ya hu ya

hu ya hu ya ahiyen şerahiyen ya zel-huccetil baligati ya zel-azameti

velkudreti ya hayyu ya kayyum ya zelcelali vel-ikram ilahi ma a’zame

şaneke ve eazze sultaneke bike allahümme nezeltu ve ente hayrul

münziliyn vebike i’tasamtü ve ente hayrunnasıriyn vebike ihtedeytü ila

sıratikel müstekıym fe-ekfini allahümme şerra külli mekruhin vec-al dua-i

makrunen bi-icabetike ma-allutfi verri-ayeti velminehil cisami

vettekallubatil kirami veterakkiyatil vusuli ila hazratike ve-ehhilni lisema-il

hıtabi ya seri-u ya bedi-u ya rafi-adderecat ya sami-al esvat alahtilafillugati

es-elükel ısmete vel-emne vesselamete vellutfe velberekete velkana-ate

velkına bike ammen sivake ya erhamerrahimiyn ya erhamerrahimiyn ya

erhamerrahimiyn selamun kavlen mirrabbirrahim vesalevatullahil

berrirrahim ala seyyidina muhammedinis seyidil kamilil fatihil hatimi ve

ala alihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi adedel enfasi vellahazati velkatari

vennebati vecemi-i ma fil ka-inati küllema zekerehüzzakirun ve küllema

gafele an zikrihil gafilun velhamdü lillahi rabbil âlemin