medyum murat

yeterki istemesini bil..

nazar duası

Pazartesi ve Cuma gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere haftada iki kez okunur.

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul ekberu la takahe li mahluki mea kudretil halıkın Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike fahmina bihimake venşur aleyna livaike vasrif anna bilaeken nazili mines sema-i vel münteşiru minel ardı. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Allahümme ya men ceale nebiyyen Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme bil müminine raufen rahiman ical hazal alemi raufan rahimen bi ve zellilhüli ve mekkenni min nasiyetihi ve mecamiı kalbihi bi hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenefillahi ve tehassantü bi esma-illahi ve teşeffeatbi rasülillahi sallallahü aleyhi ve sellem. Bi devami mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yahin Yahin Yahin Ehilin Ehilin Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi hicabillahi ve menatüha bi Ayatillahi ve bil Ayatil beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye ramim. Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve seyyidina Muhammed’in sallallahü aleyhi ve selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha beni ve hateme Süleyman ibni Davud aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü ve nuru Yusuf ala vechi femen raani yuhıbu ni vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed’in nebiyyir rahmeti ve kaşifül ğummeti ve ala alihi ve sahbihi ecmeine kale raculani minellezine yehafüne enamellahü aleyhimed hulü aleyhimül babe feiza dehaltümühü fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in küntüm müminin.

7 defa okunacak

Felemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sihr*innellahe se yübtılüh*innellahe la yuslihu amelel müfsidin*ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi velev kerihel mücrimun*fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melun*fe ğulibu hünalike venkalebu sağıriyn*ve ülkıyes seharatü sacidin*kalü amenna bi rabbil alemiyn*rabbil musa ve Harun*kale fir’avnü amentüm bihı kalbe en zene leküm*inne haza le mekrun mekertümuhü fil mediyneti li tuhricu minha ehleha*fe sevfe ta’lemun*le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin sümme le üsallibenneküm ecmeıyn*kalü inna ila rabbina le münkalibun*ve elkı ma fi yemiynike telkaf ma saneu*innema saneu keydü sahır*ve la yüflihus sahıru haysü eta*Nazar değmesinden hasta olan kişiye bu dua 41kez okunur

Bismillahi erkıyke min külli şey’in yü’zike ve min külli aynin ve hasidin Allahü yeşfike